Archive for the ‘Samoobrona’ Category

Weksle Samoobrony cd.

28 lipca 2007

Myliłem się pisząc, że w sprawie weksli Samoobrony prokuratura nic nie będzie robić. Przesłuchano już w tej sprawie Andrzeja Leppera i wykonano szereg innych czynności, których efektem był wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o przedłużenie terminu do wykonania zleconych czynności o 60 dni. Trybunału uznał jednak, że skala czynności do wykonania w stosunku do czynności wykonanych jest o wiele mniejsza, w związku z tym przedłużył termin dochodzenia jedynie do końca lipca br. Jakoś ciężko mi jednak uwierzyć, by wniosek o zbadanie działalności Samoobrony miał się skończyć jej zlikwidowaniem.

Weksle Samoobrony

8 czerwca 2007

Przeglądałem dziś strony internetowe Trybunału Konstytucyjnego w poszukiwaniu uzasadnienia wyroku „lustracyjnego” i trafiłem przypadkowo na postanowienie TK z 25 kwietnia 2007 r., którym zlecono Prokuratorowi Generalnemu w celu zebrania i utrwalenia dowodów, przeprowadzenie dochodzenia w sprawie działalności partii politycznej Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie niezbędnym do ustalenia:

  • czy władze partii Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej podjęły decyzje uzależniające umieszczenie kandydatów na listach wyborczych tej partii do Sejmu od złożenia weksla?
  • czy władze partii Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej podjęły decyzje uzależniające poparcie dla kandydata do Senatu od złożenia weksla?
  • czy i jaki statutowy organ partii podejmował decyzje w tej sprawie?
  • czy i jaka była statutowa podstawa podejmowania takich decyzji?
  • wystawienia jakiego rodzaju weksla żądano od kandydatów?
  • jaka była treść deklaracji wekslowej?
  • jaka była treść umów zawieranych między kandydatami do mandatów, a władzami partii?
  • kto ze strony partii Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej podpisywał umowy?
  • jakie były zamiary władz partii co do wykorzystania weksli?
  • jakie czynności prawne i faktyczne zostały przedsięwzięte przez władze partii odnośnie posiadanych weksli?

Trybunał Konstytucyjny oczekuje, że dochodzenie we wskazanym zakresie zostanie przeprowadzone w czasie nie dłuższym niż 60 dni.

Co ciekawe, od tego postanowienia zdanie odrębne zgłosił Marek Kotlinowski, który uznał, że: „wskazany w sentencji postanowienia zakres kwestii, do których wyjaśnienia ma przyczynić się dochodzenie przeprowadzone przez Prokuratora Generalnego, jest za szeroki. Na podstawie pism procesowych oraz materiałów dotychczas zgromadzonych w sprawie uważam, że wystarczające do dalszego badania sprawy przez Trybunał Konstytucyjny byłoby ustalenie, kto był wystawcą weksla i kto był uprawnionym z weksla”.

W moim przekonaniu skala zleconego dochodzenia wskazuje, że Trybunał nie wyklucza na obecnym etapie możliwości zdelegalizowania Samoobrony. Dziwi zatem brak jakichkolwiek komentarzy. Interesujące jest też to, że nie słychać nic o prowadzonym dochodzeniu, a termin wyznaczony przez TK mija pod koniec czerwca/na początku lipca (termin należy liczyć od doręczenia pisma Prokuratorowi). Obawiam się, że nic w tym kierunku nie jest robione i może się okazać, że w ogóle nic nie zostanie zrobione.